# Chain 39 – Homelessness a crime in Hungary!

Source language English & following on from Chain #6 – SDF

Budapest-According to an article recently published on the BBC online edition , a new regulation has been passed making it illegal to be homeless in Hungary!

Widely condemned by charities, and causing quite a stir with online petitions popping up all over the net, the new law is said to carry a fine of around $600 or imprisonment.

And, on what grounds exactly? Budapest cannot cope with the vast numbers of homeless sleeping on the streets.

With hostels lacking sufficient places there are said to be around 10,000 forced to camp outdoors in the Hungarian capital.

Deputy Head of Hungarian Maltese Charity Service said there were no other grounds for this law other than that of the public being fed up with seeing the homeless on their streets.

Budapest’s capacity to cope with this situation may well be stretched to the limits, but surely this depth of poverty needs to be cured not penalized.

If these people could waste $600 on a fine it’s safe to assume that they would prefer to spend it on a bed & a warm meal!

Say no! Sign the online petition today!

#CHAIN 39 – Στο στόχαστρο οι άστεγοι στην Ουγγαρία!

Translated from English into Greek by Maria Avrameli

 

Βουδαπέστη – Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στη διαδικτυακή έκδοση του BBC, εγκρίθηκε στην Ουγγαρία ένα νέος κανονισμός ο οποίος καθιστά παράνομο το να είναι κανείς άστεγος στη χώρα!

Ο νέος νόμος, ο οποίος καταδικάστηκε ευρέως από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και προκάλεσε σάλο, καθώς γίνονται διάφορες συλλογές υπογραφών σε όλο το διαδίκτυο για την κατάργησή του, λέγεται ότι θα επιβάλλει πρόστιμα 600 περίπου δολαρίων ή ποινές φυλάκισης.

Και πάνω σε τι βάσεις θα γίνει κάτι τέτοιο; Η Βουδαπέστη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον τεράστιο αριθμό των αστέγων που μένουν στους δρόμους.

Καθώς τα χόστελ δεν έχουν επαρκή αριθμό κλινών για να τους στεγάσουν, λέγεται πως 10.000 περίπου άνθρωποι υποχρεούνται να κοιμούνται έξω στους δρόμους της ουγγρικής πρωτεύουσας.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της Hungarian Maltese Charity Service δήλωσε ότι δεν υπήρχαν οι βάσεις για την ψήφιση ενός τέτοιου νόμου, πέρα από την αγανάκτηση του κόσμου που βαρέθηκε να βλέπει τους άστεγους στους δικούς του δρόμους.

Η ικανότητα της Βουδαπέστης να αντιμετωπίσει την κατάσταση μπορεί κάλλιστα να αγγίξει τα όρια, σίγουρα όμως ένα τέτοιο επίπεδο φτώχειας χρειάζεται θεραπεία και όχι τιμωρία.

Αν οι άνθρωποι αυτοί είχαν να σπαταλήσουν 600 δολάρια σε ένα πρόστιμο, μάλλον θα προτιμούσαν να τα ξοδέψουν για ένα κρεβάτι και ένα ζεστό γεύμα.

Πείτε όχι!

Βάλτε και εσείς την υπογραφή σας σήμερα!

#Chain 39 – Personas sin hogar, ¡un delito en Hungría!

Translated from English into Spanish by María Soledad Posatti

 

Budapest – Según un artículo publicado recientemente en la edición de BBC en línea, una nueva regulación ha sido aprobada por lo cual es ilegal que haya personas sin hogar en Hungría.

Ampliamente criticada por organizaciones de caridad, y causante de un gran revuelo con las peticiones en línea que aparecen por toda la red, la ley dice que este nuevo delito conlleva una multa de alrededor de $ 600 o el encarcelamiento.

¿Y con qué motivo exactamente? Budapest no puede hacer frente a la gran cantidad de personas sin hogar que duermen en las calles.

Dado que los albergues carecen de suficiente espacio, se dice que son alrededor de 10.000 las personas que están obligadas a acampar al aire libre en la capital húngara.

El Jefe Adjunto del Servicio de Caridad Húngaro Maltés dijo que no había otro motivo para esta ley, excepto el de la opinión pública que está harta de ver a los desamparados en sus calles.

La capacidad de Budapest para manejar esta situación se puede llevar hasta el límite, pero sin duda esta profunda pobreza debe ser remediada y no sancionada.

¡Si esta gente pudiera pagar una multa de $ 600 se puede decir con certeza que preferiría gastar esa suma de dinero en una cama y una comida caliente!

¡Di NO a esta medida! ¡Firma la petición en línea hoy!

# Chain 39 – Essere un senza tetto, in Ungheria è un crimine!

Translated from English into Italian by Lara Bellocchio

 

Budapest: Secondo un articolo pubblicato di recente nell’edizione di BBC online, è stata varata una una nuova norma che rende illegali i senza tetto!

Fortemente condannata dalle istituzioni benefiche, e causa quasi di un moto con petizioni online che appaiono in primo piano su tutta la rete, la nuova legge sembra che preveda una multa di 600$ o gli arresti.

Ma esatamente su quali aree? Budapest non riesce a far fronte all’enorme numero di senza tetto che dormono in strada.

A Budapest, a causa di ostelli con posti insufficineti, si pensa che ci siano circa 10.000 persone costrette ad accamparsi all’aperto.

Il vice direttore della Hungarian Maltese Charity Service ha affermato che non c’erano altri motivi per questa legge se non che la gente è stufa di vedere dei senza tetto sulle “loro” strade.

La capacità di Budapestdi far fronte a questa situazione potrebbe essere portata al limite, ma sicuramente questa profonda povertà deve essere curata e non penalizzata.

Se queste persone potessero buttar via 600$ per una multa, è lecito pensare che preferirebbero spenderli per un letto e un pasto caldo!

Dite no! Firmate la petizione online oggi!

# Chain 39 – U Mađarskoj kazneno djelo biti beskućnik!

Translated from English into Croatian by Vili Šorgo

 

Budimpešta-Sudeći po članku kojeg je nedavno objavio internet portal BBC-a, usvojena je nova odreba po kojoj je u Mađarskoj kazneno djelo biti beskućnik. 

Dobrotvorne organizacije su to jasno i glasno osudile, a pokrenute su velike demonstracije popračene online potecijama koje su se pojavile na mnogim sajtovima na internetu. Novi  zakon podrazumijeva novčanu kaznu od oko 600 američkih dolara i zatvorsku kaznu.

A na kojoj je osnovi on usvojen? Budimpešta se ne može nositi sa velikim brojem beskućnika koji spavaju na ulicama.

Pored hotela koji nemaju dovoljno kapaciteta, smatra se da ima oko 10.000 osoba koji su prisiljeni kampirati  širom mađarske prijestolnice.

Dopredsjednik društva Hungarian Maltese Charity Service izjavio je da ne postoje druge osnove za ovaj zakon osim naroda kojemu je dozlogrdilo vidjeti beskućnike po njihovim ulicama.

Sposobnost grada Budimpešte da se nosi sa tom situacijom može lako biti dovedena do krajnjih granica, ali sigurno je da se taj val siromaštva mora liječiti, a ne kažnjavati.

Ako ti ljudi mogu baciti 600 dolara na kaznu, nije teško pretpostavljati da bi taj novac radije potrošili na krevet i topao obrok.

Reci ne! Potpiši ovu peticiju online već danas! 

 

#Chain 39 – Byť bezdomovcom sa v Maďarsku považuje za zločin

Translated from Italian into Slovak by Sona Steklac

Budapesť: Podľa nedávneho článku zverejneného na BBC Online, bol prijatý nový zákon, ktorým sa bezdomovectvo stáva trestným!

Zákon odsudzujúci charitatívnymi organizáciami vyvolal založenie petícií online, ktoré sa objavili na prvých stránkach po celej internetovej sieti, keďže nový zákon ukladá pokutu 600$ alebo väzenie.

O aké miestne zóny sa však presne jedná? Budapešť nie je schopná čeliť obrovskému počtu bezdomovcov spiacim na ulici.

Nocľahárne v maďarskom hlavnom meste disponujú nedostatok počtu miest, predpokladá sa že až 10.000 ľudí je nutených prespávať na ulici.

Zástupca riaditeľa Maďarskej charitatívnej organizácie Maltézskej pomoci sa vyjadril, že jediným dôvodom, ktorý viedol k zavedeniu takého zákona bola pobúrenosť ľudí prítomnosťou bezdomovcov na “ich” uliciach.

Schopnosť mesta Budapešť čeliť tejto situácii môže viesť až do hraničného stavu, avšak tento vážny problém akým je bezdomovectvo sa musí riešiť a nie penalizovať.

Ak by si títo ľudia mohli dovoliť zaplatiť pokutu vo výške 600$, určite by ich radšej minuli za lôžko a teplé jedlo!

Povedzte zákonu nie! Podpíšte ešte dnes petíciu online!

Speak out – let’s have the voices of the homeless heard throughout the world through translation. We deal with humanitarian issues and ensure they are read in as many languages as possible!

Translate with our team today by following the instructions:

Translate it - Template 10

Step 1 - Translate Template

E-mail TGTC Translation

Click to mail

All languages welcome!

Advertisements

Comments are closed.